Menu
TR ENG

Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;Yasal mevzuat kapsamında şirket olarak sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, Devlet otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / şirketimiz ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere ana hissedarlarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurtiçi / yurtdışı şirketler ve diğer 3. kişilerdir.

 

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, İl/İlçe çalışma ofisleri, Tedarikçiler gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

 

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimizde başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.